(üniversite yanıyor) uluslararası destek çağrısı !!! / (Die Uni Brennt) international solidarity call !!!

üniversite-işgal

“edo polytexneio… edo polytexneio… sas miloun oi eleutheroi agonizomenoi.

edo polytexnio… edo polytexnio.. sas miloun ta pedia sas.”

“burası politeknik… burası politeknik… özgür
savaşçılar konuşuyor!
burası politeknik… burası politeknik… çocuklarınız
konuşuyor!”

Sevgili Avrupalı öğrenciler,

Avusturya’daki öğrenci protestoları hakkında bilginiz var mı? Yok mu? Belki de bunun sebebi medyanızın sizin bundan haberdar olmanızı istememesidir. Ama biz sizi bilgilendirmek İSTİYORUZ.

İki haftadan bu yana Avusturya’nın hemen her yerinde öğrenciler dayanılmaz eğitim koşullarına karşı seslerini yükseltmek ve daha iyi (yüksek) bir eğitim ortamı yaratmak için üniversite işgallerine başladı. Şu anda Viyana, Graz, Salzburg, Klagenfurt ve Innsfrug üniversitelerinin ana amfileri işgal edilmiş durumda.

Ayrıca araştırma görevlileri, profesörler, sendikalar, yazarlar, sanatçılar, politikacılar ve bazı sosyal enstitüler bizi ve hareketimizi desteklediklerini açıkladılar. Hatta bazıları eylemlerimizin ve gösterilerimizin aktif birer katılımcısı da oldular.

Eylemlerimizin ve hareketimizin ortak adı “Die Uni Brennt!” (Üniversite yanıyor!) ve iyileştirmeler için istediğimiz yol haritası da aşağıdaki gibidir:

1)Eğitimin özgürleşmesi

2)Eğitim koşullarının iyileştirilmesi

3)Üniversitelerin (tekrardan)demokratize edilmesi

4)Öğrencilerin kendi çalışma alanlarını tespit imkanı

5)Üniversite çalışanlarının güvencesiz istidham durumuna son verilmesi

6)Üniversitedeki herkese (cinsel) eşitlik

Sizi bilgilendirmiş olmaktan mutluyuz, ayrıca arkadaşlarımız bizi ve eylemlerimizi desteklemek amacıyla Almanya’da da bazı üniversiteleri işgal ettiler. Ayrıca Almanya’daki arkadaşlarımız “Özgür Eğitim İçin Eylem Günü” ismiyle 17 Kasım 2009’da bir eylem planlıyorlar. Bu günde halk ülkelerindeki eğitim sisteminin istikrarsız koşulları hakkında bilgilenmiş ve buna karşı protestolar yapıyor olacak. Biz Avusturya’daki üniversite işgalcileri  olarak “Özgür Eğitim İçin Eylem Günü”ne katılacağımızı da ilan ediyoruz.

Ayrıca, Avusturya ve Almanya’daki eğitimdeki bu çürümenin sadece bizim ülkelerimize özgü olmadığını da biliyoruz. Avrupa’nın birçok üniversitesinde kötü eğitim koşullarından, hükümetin bunlara müdahele etmeyi becerememesinden ve üniversitelerin piyasalaştırılmasından zarar görüyor.

Bu yüzden bizde Avrupa’daki tüm üniversitelerdeki kötü durumların duyurulması ve buna karşı eyleme geçilmesi için “Özgür Eğitim İçin Eylem Günü”nü tüm Avrupa’ya yaymayı düşündük.  Bununla birlikte medyayı da Avrupa Eğitimindeki çürüme konusunda bilgilendirmeliyiz, özellikle de Avusturya’da olanları.

Dikkate alınabilecek bazı eylem yöntemleri şunlar olabilir:

(barışcıl) okul işgalleri

eylem yürüyüşleri

çalışma grupları

flash mobs

forumlar

destek metinleri

Videolar (mesela Youtube’ta veya katılımcı üniversitelerde)

posterler (okulun önünde bir pankart gibi)

broşürler

Bizler öğrencileriz! Okullar bizlere aittir! Bu yüzden birleşelim ve 17 Kasım 2009’taki Eylem Gününe hepimiz birer katılımcı olalım. Hep birikte yalnız halimizden daha güçlü oluruz! Dayanışma geleceğimiz için çok önemli!

Daha fazla bilgi ve iletişim için:

presse@unigrazgehoertuns.org (UniGraz, Austria)

mail@bildungsstreik-koeln.de (UniKöln, Germany)

kontakt@unsereunis.de (Occupied Universities Germany)

Web siteleri:

http://www.unigrazgehoertuns.org

http://www.bildungsstreik.de/

http://www.unsereunis.de/

http://www.unsereuni.at/

Şimdi eyleme geçmek için bir fırsatımız var! Aktif ve yapıcı eylemlerinizi bekliyoruz.

En iyi dileklerimizle,

Graz – Karl-Franzens Üniversitesi İşgalcileri

Dear students in Europe,

Have you heard about the student protests in Austria? No? Maybe it’s because your media doesn’t want to inform you about them. But WE DO want to inform you about them.

For more than two weeks students all over Austria have occupied their universities to protest against the unacceptable studying conditions and call for a better (higher) education system.

Currently, the main lecture halls of universities in Vienna, Graz, Salzburg, Klagenfurt and Innsbruck are occupied.

Also pupils, university professors, trade unions, writers, artists, politicians and several social institutions have declared their solidarity with our movement and some of them even participate actively in our protests.

We call our movement of protests “Die Uni brennt!” (The university is burning!) and our main demands for improvement are the following:

1) Free access to all university studies

2) Improvements of study conditions

3) (Re-)Democratization of universities

4) The possibility of self-determined studying

5) An end to precarious employment statuses of university staff

6) (Gender) Equality for all people at universities

We are glad to inform you, that students have also occupied several universities in Germany, and are thus following and supporting our protests. The German protesters are planning a “Day of Action for Free Education”, which will be held on the 17th of November 2009. On that day, the public will be informed about and protest against the precarious conditions in their education system. We, the occupants of Austrian universities, have announced our participation in this “Day of Action for Free Education”.

However, we in fact know that the Austrians and Germans are not the only ones who are fed up with the decay of our education system. Many universities in Europe and all over the world complain about a bad education system, the failure of the governments to take action and the economisation of universities.

Therefore, we have come up with the idea to invite all European students to participate in the “Day of Action for Free Education”, i.e. to inform the public about the unacceptable conditions at universities in Europe and to protest against them together. It is also necessary to inform the media about the decay of the European education system and, especially, about our protests.

Possible actions that can be taken into consideration are:

(peaceful) occupations

demonstrations

work groups

flash mobs

public discussions

solidarity declarations

videos (e.g. on YouTube, or sent to the participating universities)

posters (e.g. banners in front of universities)

flyers

etc.

We are the students! The universities belong to us! So please, let us unite and participate in the Day of Action, which will be the 17th of November 2009. Together we will be much stronger than alone. Solidarity is essential for our future achievements.

For further information please contact us:

presse@unigrazgehoertuns.org (UniGraz, Austria)

mail@bildungsstreik-koeln.de (UniKöln, Germany)

kontakt@unsereunis.de (Occupied Universities Germany)

Webpages:

http://www.unigrazgehoertuns.org

http://www.bildungsstreik.de/

http://www.unsereunis.de/

http://www.unsereuni.at/

Now is he time and opportunity to act! We are looking forward to active and constructive protests.

Best regards,

The occupants of Karl-Franzens University of Graz

Liebe Studierende,

Habt ihr von den Protesten der Studierenden in Österreich  gehört? Nein? Das könnte daran liegen, dass euch eure Medien nicht darüber informieren wollen. Aber wir WOLLEN euch darüber informieren.

Seit mehr als zwei Wochen haben Studierende in ganz Österreich ihre Universitäten besetzt um gegen unakzeptable Studienbedingungen zu protestieren und ein besseres Bildungssystem zu fordern.

Derzeit sind die größten Hörsäle der Universitäten von Wien, Graz, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck besetzt.

Auch Schüler_innen, Universitätsprofessor_innen, Gewerkschaften, Schrifsteller_innen, Künstler_innen, Politiker_innen und verschiedene soziale Organisationen haben sich mit uns solidarisch erklärt und beteiligen sich zum Teil sogar aktiv an den Protesten. In ganz Österreich wird das Thema Bildung zur Zeit intensiv diskutiert.

Unsere Bewegung hat das Motto „Die Uni brennt!“ und unsere Hauptforderungen sind die folgenden:

1-Freier Zugang zu allen universitären Studien

2-Verbesserung der Studienbedingunge

3-Demokratisierung der Universität

4-Selbstbestimmtes Studieren

5-Schluss mit prekären Dienstverhältnissen an den Universitäten

6-Schluss mit Diskriminierung

Wir sind glücklich über die Nachricht, dass auch deutsche Studierende sich dem Protest angeschlossen haben und mehrere Universitäten besetzt haben. Die deutschen Protestierenden planen einen „Aktionstag für Freie Bildung“ am 17. November 2009. An diesem Tag soll die Öffentlichkeit über die Proteste und die prekäre Situation im Bildungssystem informiert werden. Wir, die Besetzer_innen der österreichischen Universitäten haben unsere Teilnahme am „Aktionstag für Freie Bildung“ beschlossen.

Doch wir sind uns sicher, dass die österreichischen und deutschen Studierenden nicht die einzigen sind, die genug haben vom Verfall des Bildungssystems. Viele Universitäten in Europa und auf der ganzen Welt beschweren sich über ein schlechtes Bildungssytem, die Ökonomisierung der Universitäten und den fehlenden Willen  der Regierungen etwas an diesen Zuständen zu ändern.

Daher hatten wir die Idee, Studierende in Europa und darüber hinaus einzuladen, am „Aktionstag für freie Bildung teilzunehmen, also die Öffentlichkeit über die unakzeptablen Bedingungen an den Universitäten zu informieren und gemeinsam dagegen zu protestieren. Wir müssen auch die Medien über den Verfall unserer Bildungssysteme informieren und vor allem auch über unsere Proteste dagegen.

Welche Aktivitäten könnte wir starten:

(friedliche) Besetzungen

Demonstrationen

Arbeitsgruppen

Flash Mobs

öffentliche Diskussionen

Solidaritätserklärungen

Videos (z.B. auf Youtube oder an teilnehmende Universitäten schicken)

Plakate (z.B. an Universitätsgebäuden)

Flyer

Wie sind die Studierenden! Die Universitäten gehören uns! Daher bitten wir euch mitzumachen beim Aktionstag am 17. November 2009. Gemeinsam sind wir viel stärker als allein. Solidarität ist wichtig um unsere Ziele zu erreichen.

Für weitere Informationen kontaktiert uns:

presse@unigrazgehoertuns.org (UniGraz, Austria)

mail@bildungsstreik-koeln.de (UniKöln, Germany)

kontakt@unsereunis.de (Occupied Universities Germany)

Webpages:

http://www.unigrazgehoertuns.org

http://www.bildungsstreik.de/

http://www.unsereunis.de/

http://www.unsereuni.at/

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt um zu handeln! Wir freuen uns auf eure kreativen Protestaktionen!

Liebe Grüße

Die Besetzer_innen der Uni Graz

Chers étudiants et chères étudiantes en Europe,

Avez-vous entendu des protestations étudiantes en Autriche? Non? Peut-être c`est parce-que vos médias ne veulent pas vous informer de ces événements. Mais NOUS VOULONS VOUS EN INFORMER.

Dépuis plus de deux semaines des étudiants et étudiantes partout en Autriche occupent leurs universités pour protester contre des conditions universitaires inacceptables et pour revendiquer un meilleur système universitaire. En ce moment toutes les salles générales des universités à Vienne, Graz, Salzbourg, Klagenfurt et Innsbruck sont occupées.

Des élèves, professeurs d`université, syndicats, écrivain(e)s, artistes, politicien(ne)s et beaucoup d` institutions sociales ont declaré leur solidarité avec notre mouvement et quelques-uns d`entre eux même participent activement à nos protestations.

Nous appelons notre mouvement contestataire “L` uni flambe!” (The university is burning!) et nos réclamations génerales pour améliorer le système universitaire sont les suivantes:

1. Accès libre à toutes les disciplines

2. Amélioration des conditions universitaires

3. (Ré-) Démocratisation des universités

4. La possibilité d`étudier individuellement

5. La fin des engagements contractuels précaires pour le personnel  universitaire

6. L` égalité sexuelle pour tous les gens à l`université

Nous sommes contents de vous informer que des étudiants et étudiantes occupent aussi quelques universités en Allemagne, ainsi emboîtent le pas de nous et cautionnent notre projet. Les activistes allemands prévoient de faire un “jour d`action pour l´éducation libre”, qui aura lieu le 17 novembre 2009. Ce jour, ils veulent informer le public et protester contre des conditions précaires dans le système éducatif. Nous, les forces d`occupation aux universités autrichiennes, avons proclamé notre participation au “jour d`action pour l`éducation libre”.

Mais nous croyons et savons que les autrichiens et les allemands ne sonst pas les uniques qui en ont marre du déclin de notre système éducatif. Beaucoup d`universités en Europe et dans le monde entier se plaignent de la mauvaise éducation, de l`échec du gouvernement et de l`économisation des universités.

C`est pourquoi nous sommes venus à l`idée d`inviter tous les étudiants et toutes les étudiantes européen(ne)s à participer au “jour d`action pour l`éducation libre” pour informer le public des conditions inacceptables aux universités européennes et pour protester contre ça ensemble.

Il faut informer les médias du déclin du système éducatif européen et, surtout, de nos protestations.

Nour pourrions considérer les actions suivantes:

occupation (pacifique)

manifestations

groupes de travail

flashmobs

dicussions publiques

manifestations de solidarité

vidéos (par example YouTube, envoyés aux universités participantes)

affiches (par example devant les universités)

flyers

etc.

Nous sommes les étudiants et étudiantes! Les universités appartiennent à NOUS! Laissez-nous unifier et participer au “jour d`action pour l`éducation libre”,  le 17 novembre 2009. Unifiés nous serons plus forts que seuls. Solidarité est essentielle pour nos futures acquêts.

Pour informations supplémentaires, veuillez contacter:

presse@unigrazgehoertuns.org (Université de Graz, Autriche)

mail@bildungsstreik-koeln.de (Université de Cologne, Allemagne)

kontakt@unsereunis.de (Universités occupées en Allemagne)

Sites Internet:

http://www.unigrazgehoertuns.org

http://www.bildungsstreik.de/

http://www.unsereunis.de/

http://www.unsereuni.at/

Maintenant est le temps et l`occasion pour se mobiliser!  Nous nous réjouissons à l`avance des protestations actives et constructives.

Cordialement,

Les forces d`occupation de l´Université “Karl-Franzens” à Graz

Querid@s estudiantes:

¿Teneis noticias sobre las protestas de los estudiantes en Austria? Si no, quisaz porque los medios no os querían informar sobre ellas. Pero nosotr@s sí os queremos informar.

Hace más de dos semanas, estudiantes han estado ocupando las aulas mayores en casi todas las universidades de Austria. Con la ocupación, queremos protestar contra los condiciones de estudios inacceptables y exigir un mejor sistema de educación. Actualmente, los aulas más grandes de las universidades de Viena, Graz, Salzburgo, Klagenfurt e Innsbruck están ocupadas por los estudiantes.

Además, alumnos, profesores, catedráticos, sindicatos, escritores, artistas y políticos y numerosos instituciones sociales han declarado su solidaridad con nuestro movimento y algunos de ellos incluso participan activamente en las protestas.

Nuestro movimiento tiene el lema “Die Uni brennt!” (La universidad está en llamas!) y nuestros exigencias principales son los siguientes:

1) El libre acceso a todos los estudios universitarias

2) El mejoramiento de las condiciones de estudios

3) La (re-)democratización de las universidades

4) La posibilidad de estudiar autodeterminadamente

5) La enmienda de las condiciones precarias para emplead@s universitari@s

6) No a la discriminación para estudiantes y emplead@s universitari@s

Con placer os informamos, que estudiantes han también ocupado numerosas universidades en Alemania, por ejemplo, en Múnich, Heidelberg y Potsdam. Por lo tanto, están siguiendo y apoyando nuestras protestas. Los protestantes alemánes están planeando un “día de promoción de la libre educación”, que tendrá lugar el 17 de noviembre de 2009. Durantes ese día, quieren informar al público y protestar contra las precarias condiciones en el sistema de educación. Nosotr@as, l@s ocupantes de las universidades austríacas, hemos anunciado nuestra participación en ese “día de promoción de la libre educación”.

Sin embargo creemos o, de hecho, sabemos que los estudiantes austríac@s y alemánes no son l@s unic@s que están hasta las narices de la decaimento del sistema de educación (universitário). Muchas universidades de toda Europa e incluso de todo el mundo se quejan sobre el sistema de educación, el fracaso de los gobiernos de tomar acciones adecuados y la economización y comercialización de las universidades y el sector de educación.

Por consiguente, hemos pensado en invitar a todos los estudiantes europe@s a participar en el “día de promoción de la libre educación”, lo que significa informar al público sobre las condiciones inacceptables en las universidades y protestar junt@s contra ellos. Es, además, necesario informar a los medios sobre el decaimento del sistema de educación y llamar la atención con las protestas.

Posibles acciones que podrían hacerse:

ocupaciones (pacíficas)

manifestaciones

grupos de trabajo

flash mobs

discusiones públicas

declaraciones de solidaridad

videos (por ejemplo en Youtube, etc.)

carteles / posters frente de las universidades

volantes

etc.

Nosotr@s somos l@s estudiantes. Por ende, ¡la universidad pertenece a nosotr@s! Entonces, por favor, participamos junt@s en el día de promoción de la libre educación, el 17 de noviembre 2009. Junt@s, estaremos mucho mas fuertes que sol@s. Solidaridad es esencial para nuestros logros en el futuro.

Para más información, por favor, contactádnos bajo:

presse@unigrazgehoertuns.org (UniGraz, Austria)

mail@bildungsstreik-koeln.de (UniKöln, Alemania)

kontakt@unsereunis.de (Universidades ocupadas, Germany)

Páginas web:

http://www.unigrazgehoertuns.org

http://www.bildungsstreik.de/

http://www.unsereunis.de/

http://www.unsereuni.at/

Ahora es el momento y la oportunidad para reacionar. Esperamos vuestras protestas activas y constructivas.

Saludos cordiales,

L@s ocupantes de la Universidad de Graz

Cari studenti e studentesse in Europa,

Avete sentito che ci sono proteste studentesche in tutta Austria? No? Forse perché i vostri media non vogliono informarvi su questo tema. Pero NOI vogliamo informarvi.

Da più di due settimane studenti in tutta Austria occupano le loro università per protestare contro le condizioni di studio inaccettabili e per rivendicare un migliore sistema educativo.

Attualmente, le aule centrali delle università a Vienna, a Graz, a Salisburgo, a Klagenfurt ed a Innsbruck sono occupate.

Anche scolari, professori universitari, associazioni commerciali, scrittori, artisti, politici e qualche istituzione sociale hanno dichiarato la loro solidarità con il nostro movimento ed alcuni di questi magari partecipano alle nostre proteste.

Chiamiamo il nostro movimento di protesta “Die Uni brennt!” (L´università sta bruciando!) e le nostre rivendicazioni centrali sono le seguenti:

1. Accesso libero per tutti gli studi universitari

2. Miglioramento delle condizioni di studio

3. (Ri-)Democraziazione delle università

4. La possibilità di studiare autogestitamente

5. La fine di stati di occupazione precari per gli impiegati universitari

6. No a la discriminazione per tutta la gente alle università

Siamo contenti di informarvi che gli studenti hanno anche occupato qualche università in Germania chi seguono e supportano le nostre proteste. Gli scioperatori tedeschi progettano un “giorno d´azione per l´educazione libera” chi avrà luogo il 17 novembre 2009. In questo giorno vogliono informare la pubblicità sulle condizioni precari del sistema educativo e protestare contro queste. Noi, gli occupanti delle università austriache, abbiamo annunciato la nostra partecipazione a questo “giorno d´azione per l´educazione libera”.

Comunque, pensiamo e, in ogni caso, sappiamo che austriaci e tedeschi non sono gli unici chi ne hanno abbastanza della decadenza del nostro sistema educativo. Molte università in Europa e in tutto il mondo reclamano contro un malo sistema educativo, il fallimento dei governi di agire e l´economiazione delle università.

Per questa ragione abbiamo avuto l´idea di invitare tutti gli studenti europei a partecipare al “giorno d´azione per l´educazione libera” che significa informare la pubblicità sulle condizioni inaccettabili alle università in Europa e protestare contro queste insieme. Bisogna anche informare i media sulla decadenza del sistema educativo europeo e, soprattutto, sulle nostre proteste.

Azioni possibili possono essere considerate:

occupazioni (pacifiche)

dimostrazioni

gruppi di lavoro

flash mobs

discussioni pubbliche

dichiarazioni di solidarità

dei video (p.es. su YouTube o inviati alle università partecipanti

dei poster (p.es. gonfaloni davanti alle università)

dei flyer

etc.

Noi siamo gli studenti! Le università sono le NOSTRE! Lasciateci unire e partecipare al giorno d´azione chi avrà luogo il 17 novembre 2009. Saremo molto più forti insieme che da solo. Solidarità è essenziale per le nostre future conquiste.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare:

presse@unigrazgehoertuns.org (Università di Graz, Austria)

mail@bildungsstreik-koeln.de (Università di Colonia, Germania)

kontakt@unsereunis.de (università occupate in Germania)

Siti Internet:

http://www.unigrazgehoertuns.org

http://www.bildungsstreik.de/

http://www.unsereunis.de/

http://www.unsereuni.at/

Adesso è il tempo e l´opportunità di agire! Saremo contenti di avere proteste attive e costruttive.

Tanti saluti,

Gli occupanti dell´università Karl-Franzens di Graz

Дорогие студенты Европы,

Вы слышали о студенческих протестах в Австрии? Нет? Это, возможно, потому, что ваши СМИ не хотят, чтобы вы узнали о них, но мы хотим рассказать вам об этих протестах.

Уже больше двух недель студенты всей Австрии захватывают университеты, протестуя таким образом против невыносимых условий системы образования, требуя улучшение качества высшего образования.

Теперь главные аудитории венского, грацского, зальцбургского, клагенфуртского и инсбрукского университетов захвачены.

Студенты, профессора, профсоюзы, писатели, художники и разные социальные организации заявили о своей солидарности. Многие из них активно участвуют в наших протестах.

Мы называем наше движение протеста «Die Uni brennt!» (Университет горит!) и наши главные требования таковы:

1-Свободный доступ ко всем университетским курсам

2-Улучшение условий учебы в университетах

3-Демократизация университетов

4-Возможность учиться по своему усмотрению

5-Прекращение тяжелых условий труда

6-(Гендерное) равенство всем студентам в университете

Немецкие студенты также захватили несколько университетов в Германии, то есть они поддерживают наши протесты. Немецкие протестанты планируют организовать акцию «День акций за свободное и бесплатное образование», которая произойдет 17-го ноября 2009 г. В этот день они передадут информацию о проблемах современного образования, а также свои требования представителям общественности. Мы, захватчики австрийских университетов, заявили о своем участии в «Дне акций за свободное и бесплатное образование».

Мы считаем, и в самом деле знаем, что не только австрийцам и немцам надоело разложение нашей системы образования. Многие университеты в Европе и во всем мире выражают недовольство плохой системой образования, бездеятельностью правителства и экономизацией университетов.

Мы хотим пригласить всех европейских студентов принять участие в «Дне акций за свободное и бесплатное образование». Участвуя, нужно рассказывать представителям общественности о невыносимых условиях в европейских университетах и вместе протестовать против этих условий. Также важно дать информацию в СМИ о разложении европейской системы образования, особенно, о наших протестах.

Возможные действия:

Захват университетов (мирным путем)

Демонстрации

Рабочие группы

Флэшмобы

Публичные дискусии

Заявления о солидарности

Видеоклипы (например, выложить в youtube документацию акции, призывы к действию,  или послать клипы принимающим участие в акции протеста университетам)

Афиши (например, транспаранты возле входов в университеты)

Флаеры, плакаты, стикеры.

И так далее

Мы студеты! Университеты принадлежат нам! Так давайте же объединимся и все вместе примем участие в акции, которая будет 17-го ноября. Вместе мы будем гораздо сильнее. Солидарность очень важна для наших будущих достижений.

Для большей информации свяжитесь с нами:

presse@unigrazgehoertuns.org (Грацский университет, Австрия)

mail@bildungsstreik-koeln.de (Келнский университет, Германия)

kontakt@unsereunis.de (Бастующие университеты в Германии)

Веб-страницы:

http://www.unigrazgehoertuns.org

http://www.bildungsstreik.de/

http://www.unsereunis.de/

http://www.unsereuni.at/

Пора действовать! Сейчас есть возможность! Мы будем рады активным и конструктивным протестам.

Всего хорошего!

Захватчики Грацкого университета им. Карла и Франца

4 Yanıt “(üniversite yanıyor) uluslararası destek çağrısı !!! / (Die Uni Brennt) international solidarity call !!!”

 1. yıldız kız Says:

  yine tesadüf eseri buraya yönlendirildim:)

 2. Murat Yurttas Says:

  Der Kampf hat erst begonnen! Wenn wir nicht bald erwachen werden sie uns alles nehmen um funkionierende fügsame Generationen zu erschaffen. Nicht nur in Österreich. Wir werden euren Widerstand unterstützen. Peace and Solidarity!

 3. ilhan uz Says:

  Viyana’daki TKP’li öğrencilerden açıklama

  Bir süredir devam eden, Viyana Üniversitesi öğrencilerinin Audimax İşgali‘ne katılan TKP’li öğrenciler konuya dair bir açıklama yaptılar.

  Viyana’da öğrenim görmekte olan Türkiye Komünist Partisi üyesi öğrenciler yayınladıkları bildiri ile Viyana Üniversitesi’nin en büyük anfisi olan
  Audimax’ta başlayan işgali desteklediklerini ve aktif olarak eylemlerde yer aldıklarını açıkladılar.

  TKP’li öğrencilerin bildirisinde şu görüşlere yer verildi:

  Viyana Üniversitesi’nin en büyük anfisi olan Audimax’ın işgali ile başlayan ve giderek genişleyerek başkentin ve diğer kentlerin yüksek öğrenim gençliğini harekete geçiren eylemi, Türkiye Komünist Partisi üyesi ve dostu öğrenciler olarak destekliyor, tüm göçmen öğrencileri bu eyleme katılmaya çağırıyoruz!

  Audimax İşgali, Avusturya’da uzun bir zamandır hareketsiz görünen üniversite öğrencilerinin dünya ve ülke olaylarına hiç de kayıtsız olmadıklarının bir göstergesi, neoliberal politikalara karşı gençliğin haklı bir tepkisidir.

  Genişleyerek sürmekte olan bu eylem, giderek çok sayıda öğrencinin etkin katılımı ile politik düzeyini de yükseltmekte, çeşitli kökenlerden gençlerin kaynaşmasıyla emperyalizme ve neoliberal uygulamalara karşı canlı ve etkin bir bilinçlenme süreci ortaya koymaktadır.

  Audimax İşgali, sadece öğrencilerin öğrencilikten kaynaklanan sorunlarının çözümüne yönelik olmaktan çoktan çıkmış, kapsamlı bir düzen eleştirisine dönüşmüştür. Türkiye Komünist Partisi üyesi ve dostu gençler, eylemi bu yanıyla da değerlendirmekte ve karşılaşılan sorunları teker teker çözmeye çabalarken tüm sorunların asıl kaynağını gözden uzak tutmamanın zorunluluğuna inanmaktadırlar.

  Üniversite mezunlarının niteliğinde düşmelere yol açabilecek kısıtlamalar ve uygulamalar, özünde sermayenin, krizden dolayı donatımlı insan kaynağına olan ilgisinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu, neoliberal politikaların esasıdır.

  İnsan ve halk düşmanı olanlar, kendi kısır çıkarlarından başka bir şey düşünmeyenlerden oluşan çok küçük bir azınlık, insanlığın tüm geleceğini olumsuz etkileyebilecek kararları almada hiç bir tereddüt göstermemektedirler.

  Tüm göçmen öğrencileri, bu gözü kara çıkarcılığa karşı çıkmaya, Audimax İşgali ile başlayan eylemlere katılmaya çağırıyoruz!

  Türkiye Komünist Partisi üyesi ve dostu gençler

  http://haber.sol.org.tr/sol-partilerden/viyana-daki-tkp-li-ogrencilerden-aciklama-haberi-19988

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: