utan avusturya !!! / shame on austria !!!

21 Mayıs 2008’de, Avusturya polisinin özel ekibi, ülkedeki başarılı hayvan koruma hareketinin 10 önde gelenini tutukladı. Aralarında Cambridge Üniversite’sinden bir bilim adamının da bulunduğu aktivistler, mahkemeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı, çok sayıda kundaklama, gaz bombalı saldırı ve bombalı tehditten sorumlu tutulan bir “suç çetesi”ni yakalamaktan övünç duyduğunu belirtti.

Bununla birlikte, tutuklanan şahıslar, iddia makamının sunduğu delillerin, suçla ilgili olmasından çok, yasalarla ve bu alandaki politikaların değişmesiyle ilgili olduğu konusunda ısrar etti. Tutuklulardan biri açlık grevine başladı ve 39 gün boyunca gıdasız kaldı. Uluslararası Af Örgütü ve Yeşiller Partisi dahil olmak üzere birçok tanınmış organizasyondan ve bireyden şiddetli kınamalar geldi.

3 aydan sonra, üst düzey bir savcı, gözaltında geçirilen zamanın verilen cezayla orantılı olması gerektiğini söyleyerek aktivistlerin serbest bırakılması emrini verdi. Bu girişim, kamuoyunun dikkatini uzaklaştırsa da dava sürüyor. 2010 Şubat’ında, savcılık yaptığı açıklamada, aralarında 3 ayını tutuklu olarak geçirmiş on kişi de dahil, 13 hayvan koruma aktivistinin gözaltına alınması için yeterli kanıtın bulunduğunu duyurdu.

Aktivistlerden dördü, internette iddianameyi yayınladı ve bunun beklenilen en kötü sonuç olduğunu bidirdi. İddianamede suç davranışı olarak gösterilebilecek bir kanıt yoktu. Daha doğrusu, aktivistlerin, ifade etmiş oldukları düşüncelerinden oluşan geniş kapsamlı bir liste ve politik faaliyetlerinden, eylem organize etmelerinden ve kamuya açık konferanslarından yola çıkılarak sözde suç örgütüne üye oldukları kanısına varılmıştı.

Duruşmanın 6 ay alacağı beklenmekte. Aktivistler, 5 yıl tutukluluk hükmüyle karşı karşıya ve her savunma avukatına 35.000 € ödemek zorunda kalacaklar. Ve bu tutar, dava beraatle sonuçlansa bile geri ödenmeyecek.

Bu, tolere edilecek bir durum olmamalı. Avusturya yetkililerinin, vatandaşlarını politik faaliyetleri yüzünden tutuklayıp maddi ve manevi sindirme girişimi kabul edilmemeli.

On 21 May 2008, special units of the Austrian police arrested 10 leading campaigners from the country’s successful animal protection movement. The activists, among them a former research assistant at the University of Cambridge, were put on remand. The Ministry of the Interior boasted they had hunted down a criminal gang responsible for numerous cases of arson, gas attacks and bomb threats.

However, the imprisoned people insisted that the prosecution files they were eventually given access to contained absolutely no evidence of any criminal offence but rather a description of their campaigning for changing laws and business policies. One of the prisoners went on hunger strike and stayed without food for 39 days. Fierce criticism came from many well-known personalities and organisations, including Amnesty International and the Green Party.

After more than three months, a senior state prosecutor ordered release of the activists, saying the time spent in custody must be in proportion to the expected sentence. This drove away most of the public attention, but the case wasn’t over. In February 2010, the state prosecution announced that enough evidence had been found to put 13 animal protection activists, including the ten who had spent three months in custody, on trial.

Four of the activists have released their charge sheets on the internet. The worst fears have been fulfilled. There is nothing in the charge sheets that could be seen as evidence of criminal behaviour. Rather, the activists’ supposed membership in a criminal organisation is deduced from an extensive list of expressed opinions and political activities, such as organising demonstrations and public conferences.

The trial is expected to last 6 months. The activists are facing up to 5 years imprisonment and will have to pay over €35,000 each for defence lawyers, which will not be reimbursed even if the trial results in acquittal.

This cannot be tolerated. Austria must not be allowed to terrorise its citizens with financial ruin and imprisonment because of their political activities.

Am 21. Mai 2008 verhafteten Spezialeinheiten der österreichischen Polizei 10 TierschützerInnen, die an Kampagnen der erfolgreichen österreichischen Tierschutzszene mitgewirkt haben. Die AktvistInnen, unter ihnen ein ehemaliger Forschungsassistent an der Cambridge University, kamen in Untersuchungshaft. Das Innenministerium gab an, dass damit wichtige Mitglieder einer kriminellen Organisation, die verantwortlich für Brandstiftungen, Buttersäureanschläge und Bombendrohungen sein sollen, festgenommen worden wären.

Die Inhaftierten hingegen bestanden darauf, dass der vorliegende Strafantrag keinen Beweis für irgendeine kriminelle Handlung liefern würde. Stattdessen liege hier eine Beschreibung der kampagnenbezogenen Arbeit vor, die auf eine Verbesserung der Gesetzeslage und der Geschäftspolitik ausgerichtet ist. Einer der Inhaftierten protestierte gegen die Maßnahmen mit einem 39 Tage dauernden Hungerstreik. Heftige Kritik kam von vielen bekannten Persönlichkeiten und Organisationen, unter ihnen Amnesty International und die Grünen.

Nach mehr als 3 Monaten ordnete die Oberstaatsanwaltschaft die Freilassung der AktivistInnen an, mit dem Hinweis darauf, dass die Dauer der Untersuchungshaft in Relation zum erwarteten Strafmaß stehen muss. Damit reduzierte sich das öffentliche Interesse beträchtlich, aber der Fall war damit noch längst nicht abgeschlossen. Im Februar 2010 gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass genug Beweise gefunden wurden, um 13 TierschutzaktivistInnen, einschließlich der zehn, die drei Monate im Gefängnis verbrachten, vor Gericht zu stellen.

Vier der AktivistInnen veröffentlichten ihre Anklageschrift im Internet. Die schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich, denn darin kann nicht ein einziger Hinweis auf kriminelle Aktivitäten gefunden werden. Vielmehr wird die angebliche Mitgliedschaft der AktivistInnen in einer kriminellen Organisation aus einer langen Liste persönlicher Meinungsäußerungen und politischer Aktivitäten, wie der Organisation von Demonstrationen und öffentlicher Veranstaltungen, hergeleitet.

Der Prozess wird vermutlich 6 Monate dauern. Den AktivistInnen steht eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren bevor und jedeR von ihnen wird Anwaltskosten in der Höhe von über € 35,000 zu tragen haben. Selbst wenn der Prozess mit einem Freispruch endet, wird dieser Betrag nicht zurückerstattet.

Das alles kann nicht toleriert werden. Österreich darf BürgerInnen nicht aufgrund politischer Aktivitäten durch finanziellen Ruin und Haftandrohnung einschüchtern.

Dne 21. května 2008 zatkla speciální komanda rakouské policie 10 čelních představitelů tamního úspěšného hnutí na ochranu zvířat, včetně bývalého vědeckého pracovníka na univerzitě v Cambridge. Na aktivisty byla následně uvalena vazba. Rakouské ministerstvo vnitra se chlubilo dopadením zločineckého gangu, který měl mít na zodpovědnost nespočet bombových, plynových a žhářských útoků.

Uvěznění aktivisté však trvali na tom, že části spisů, do kterých směli nahlédnout, byly namísto důkazů o jakékoli trestné činnosti plné popisů jejich občanských aktivit za změnu zákonů a obchodních politik. Jeden z vězňů vyhlásil hladovku a vydržel bez jídla 39 dnů. Případ tvrdě kritizovalo mnoho známých osobností a organizací, včetně Amnesty International a rakouské Strany zelených.

Po více než třech měsících nařídil vrchní státní zástupce propuštění aktivistů s odůvodněním, že doba strávená ve vazbě musí být úměrná očekávaným trestům. Kauza se tak načas vytratila z pozornosti médií, ale ještě tím zdaleka neskončila. V únoru letošního roku oznámilo státní zastupitelství, že nashromáždilo dostatek důkazů k tomu, aby mohlo být 13 aktivistů na ochranu zvířat, včetně oněch deseti, kteří strávili tři měsíce ve vazbě, obžalováno a postaveno před soud.


Čtyři z těchto aktivistů zveřejnili své obžalovací spisy na internetu. Potvrdily se tak nejhorší obavy. V této obžalobě není nic, co by mohlo být považováno za důkaz jakékoli kriminální činnosti. Namísto toho je v ní údajné členství těchto aktivistů ve zločinecké organizaci vyvozeno z dlouhého seznamu politických aktivit, jako je organizace demonstrací a veřejných konferencí.


Soudní proces má trvat 6 měsíců. Aktivistům hrozí až pět let vězení a každý z nich bude muset vydat více než 35.000 eur (900.000 Kč) na právní obhajobu. Tato částka jim nebude vrácena, ani kdyby je soud nakonec obžaloby sprostil.


Něco takového není možné tolerovat. Rakousku nesmí být umožněno finančně ruinovat a věznit své občany kvůli politickým aktivitám.

ll 21 maggio 2008, unità speciali della polizia austriaca hanno arrestato 10 attivisti che fan parte del forte movimento animalista del Paese Gli attivisti, tra cui un ex assistente di ricerca presso l’Università di Cambridge, sono stati messi in custodia cautelare. Il ministero degli Interni si vantava di aver arrestato un gruppo criminale responsabile di numerosi casi di incendi dolosi, attentati e minacce di gas bomba.

I detenuti invece insistevano sul fatto che la requisitoria presentata non aveva evidenziato nessuna prova di qualsivoglia reato,ma piuttosto di una descrizione della loro campagna per cambiare le leggi e le politiche aziendali. Uno dei detenuti ha protestato contro i provvedimenti con uno sciopero della fame di 39 giorni. Molte personalità e organizzazioni famose, fra cui Amnesty International e „Die Grünen“ (partito politico austriaco) hanno criticato con veemenza la vicenda.

Dopo più di tre mesi, il Pubblico Ministero ha ordinato il rilascio degli attivisti, dicendo che il tempo trascorso in custodia cautelare deve essere proporzionata alla pena prevista. Questo fatto ha ridotto notevolmente l’interesse del pubblico. La causa però non era conclusa. Nel mese di febbraio 2010 la Procura della Repubblica ha comunicato che sono state trovate abbastanza prove per citare in giudizio i 13 attivisti, compresi i 10 che hanno passato 3 mesi in prigione.


Quattro degli attivisti hanno pubblicato le lora accuse su Internet. I timori peggiori sono stati confermati perchè nelle accuse non c’è nessuna indicazione di attività criminali. Anzi, l’appartenenza supposta ad un’organizzazione criminale degli attivisti è stata si deduce da un ampio elenco di opinioni espresse e di attività politiche, come l’organizzazione di manifestazioni e conferenze pubbliche.


Il processo comincerà nel mese di marzo 2010 e durerà presumibilmente 6 mesiGli attivisti rischiano una pena detentiva fino a 5 anni e ognuno di loro dovrà sborsare per gli avvocati più di 35.000 euro. Anche se il processo finirà con un’assoluzione questa somma non sarà rimborsata.

Tutto ciò non può essere tollerato. All’Austria non deve essere permesso di terrorizzare i suoi cittadini con la rovina finanziaria e la prigionia a causa delle loro attività politiche.

Le 21 mai 2008, des unités spéciales de la police arrêtèrent 10 personnalités du mouvement animaliste autrichien – un mouvement qui compte de nombreux succès à son actif. Ces militants (parmi lesquels un ancien assistant de recherche à l’université de Cambridge) furent placés en détention provisoire. Le ministre de l’Intérieur se vanta d’avoir traqué et capturé un gang de criminels responsable de nombreux cas d’incendies volontaires, d’attaques au gaz et d’alertes à la bombe.

Cependant, les personnes emprisonnées soutinrent fermement que les rapports de police mis à leur disposition ne contenaient strictement aucune preuve d’un quelconque délit, mais plutôt une description de leurs campagnes pour faire changer des lois et des pratiques commerciales. L’un des prisonniers entama une grève de la faim et cessa de s’alimenter durant 39 jours. De nombreuses personnalités et organisations, dont Amnesty International et les Verts, exprimèrent de virulentes critiques.


Après plus de trois mois, un procureur général ordonna la libération des militants, en disant que le temps passé en détention provisoire devait être proportionné à la peine susceptible d‘être prononcée. Cela dissipa en grande partie l’attention du public, mais l’affaire n’était pas terminée. En février 2010, le Ministère public annonça que des preuves suffisantes avaient été réunies pour inculper treize militants animalistes, parmi lesquels les dix qui avaient été maintenus en détention provisoire durant trois mois, et pour les traduire en justice.


Quatre des militants ont publié leur acte d’accusation sur Internet. Les pires craintes se sont vues confirmées. Les actes d’accusation ne contiennent rien qui puisse être considéré comme preuve d’agissements criminels. L’appartenance supposée des militants à une organisation criminelle est déduite d’une longue liste d’opinions exprimées, et d’activités politiques, telles que l’organisation de conférences publiques et de manifestations.

Le procès devrait durer six mois. Les militants risquent jusqu’à 5 ans de prison et devront payer plus de 35 000 euros chacun pour leur défense qui ne leur seront pas remboursés même si le procès se conclut par un acquittement.

Cela est inadmissible. On ne doit pas laisser l’Autriche menacer ses citoyens de ruine et d’emprisonnement en raison de leurs activités politiques.

Специальные части австрийской полиции арестовали 21 мая 2008 десятерых защитников животных, которые с большим успехом участвовали в кампаниях австрийских обществ защиты животных. Aктивисты и активистки, среди них бывший младший научный сотрудник в Кембриджского университета, попали в предварительное заключение. Министерство внутренних дел обьявило, что были задержаны важные члены некой криминальной организации, которой ставится в вину ответственность за поджоги, акты саботажа с использованием масляной кислоты и угрозы взрыва.

Арестованные настаивали на том, что данное обвинение не содержит доказательств каких-либо криминальных действий. Вместо этого существуют точные описания работы, относящейся к кампаниям, которые были направлена на улучшение положений законов и торговой политики. Один из арестованных протестовал против принятых мер длительной голодовкой, которая продолжалась тридцатьдевять дней. Сильная критика поступила от многих известных личностей и организаций, среди них Amnesty International и партия “зеленых”.

Верховная прокуратура освободила активистов более чем через три месяца, с указанием на то, что срок предварительного заключения должен стоять в соотношении к ожидаемой мере наказания. Вместе с тем, что общественный интерес значительно сократился, дело не было закрыто, а наоборот, только начиналось. В феврале 2010 прокуратура объявила, что найдено достаточное количество доказательств, чтобы предать суду тринадцать активисток и активистов защиты животных, включительно тех десяти, которые провели три месяца в тюрьме.

Пятеро из них опубликовали свои обвинительный акт в интернете. Наихудшие опасения подтвердились, так как так во всём акте небыло ни единого конкретного указания на криминальные действия. Более того, их мнимое членство в криминальной организации дедуцируется длинным списком выражений личного мнения и политических действий – таких, как организация демонстраций и общественных мероприятий.

Процесс начался в марте 2010 и продолжится вероятно 6 месяцев. Сроки заключения до 5 лет грозят активистам и каждый из них должен будет нести юридические издержки в размере более чем 35,000 €. Даже если процесс окончится оправдательным приговором, эта сумма не возмещается.

Этого нельзя допустить. Австрия не имеет права запугивать политически активных граждан финансовым разорением и угрозой тюремного заключения.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: